ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ʐی ی ی

Ș

 

ʐی ی

ǘ >>>

 

گفتگوی مهدی ذوالفقاری

با فرح آريا، مسئوول روابط عمومی همايش تورنتو (فايل صدا)>>>

گفتگوی مهدی ذوالفقاری از تلويزيون آپادانا

با دکتر اسماعيل نوری علا، مسئوول امور اجرائی شبکه>>>

گفتگوی فرامرز فروزنده از تلويزيون انديشه

با دکتر اسماعيل نوری علا، مسئوول امور اجرائی شبکه>>>

با دکتر فرخ زندی، رئيس شورای هماهنگی شبکه

و با دکتر آرام حسامی، سخنگوی شبکه سکولارهای سبز>>>

 

seculargreensnetwork@gmail.com