ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

گفتگوی دکتر اسماعيل نوری علا، مسئوول اجرائی شبکه

با فرامرز فروزنده در برنامهء همصدائی تلويزيون انديشه

دربارهء شبکه و همايش تورنتو

 

 

seculargreensnetwork@gmail.com