ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

گفتگوی دکتر فرخ زندی، رئيس شورای هماهنگی شبکه

با فرامرز فروزنده در برنامهء همصدائی تلويزيون انديشه

دربارهء همايش تورنتو

 

 

seculargreensnetwork@gmail.com