ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

گفتگوی آرام حسامی، سخنگوی شورای هماهنگی شبکه

با فرامرز فروزنده در برنامهء همصدائی تلويزيون انديشه

 

 

seculargreensnetwork@gmail.com