ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

به پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران خوش آمديد

                             خانه

 

اساسنامهء شبکهء سکولارهای سبز ايران

مصوب مجمع عمومی ـ در فروردين ماه 1393

ماده 1 ـ مقدمه

"شبکهء سکولارهای سبز ايران برای دموکراسی و آزادی" - که از اين پس، در اين اساسنامه، از آن با عنوان «شبکه» ياد خواهد شد ـ با اعلام اين نظر که جنبش سبز ملت ايران در سال 1388 جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهبی- ايدئولوژيک، در همهء اشکال ممکن آن، بود، با الهام از منويات سکولار دموکرات آن جنبش، و بر اساس هدف «گردآوری سکولار دموکرات های ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی در راستای همکاری با ديگر سازمان های سکولار دموکرات مشابه بمنظور هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزين سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد»، بوجود آمده و برای رسيدن به اين هدف کار خود را بر اساس باورهای پايه ای زير استوار می کند:

          > ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی مسلط بر ايران

> وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايرانی يکپارچه

> وجوب التزام اين حکومت بمفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، بخصوص در مورد رفع تبعيض ها و استقرار کليهء آزادی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی

 

ماده 2 ـ ساختار تشکیلاتی

شبکه، که از پيوند اعضاء خود در شهرهای گوناگون جهان تشکیل می شود، يک حزب سياسی نبوده و ايجاد و ابقای ساختاری فراحزبی و فراجناحی را در نظر دارد. دارندگان عقايد مختلف و وابستگان به سازمان های گوناگون می توانند، به عنوان فرد، و نه به نام سازمان خویش، با پذيرش مفاد مقدمهء این اساسنامه به شبکه بپیوندند.

بخش های شبکه عبارتند از:

الف. اعضاء

ب. همایش همگانی- متشکل از اعضائی از شبکه که در همايش اينترنتی شرکت می کنند.

پ. شورای هماهنگی

ت. نمايندگان شبکه در شهرهای مختلف دنيا

ث. هيئت بازرسان

 

ماده 3  ـ تعريف و شرایط عضویت، و حقوق و وظائف اعضاء

       بند 1 – تعريف عضويت

«شبکه» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل شده است. اشخاص حقیقی نیازی به خروج از سازمان سیاسی خود، در صورتی که مرامنامهء سازمان آنان با باورهای مندرج در مقدمهء اساسنامه تضادی نداشته باشد، نیستند ولی نمی توانند به عنوان نمایندهء سازمان خود به عضویت در شبکه درآیند.

      

بند 2 ـ شرایط پذیرش عضویت:

الف. هر ايرانی، اعم از اينکه تابعيت ايران را داشته يا نداشته باشد، با داشتن حداقل شانزده سال تمام، در صورتی که کتباً اصول مندرج در مقدمهء اين اساسنامه (موضوع ماده 1) را بپذيرد به عضويت "شبکه" در می آيد.

تبصره: در صورت تصميم شورای هماهنگی، در مورد هويت متقاضای تحقيقات لازم انجام می گيرد.

 

بند 3 ـ حقوق اعضاء شبکه:

الف. حق شرکت و دادن رأی در کليهء همایش های همگانی شبکه

ب. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در سمت های گزينشی شبکه

 

بند 4 - وظایف اعضاء:

                 الف: شرکت در فعاليت های گروهی شبکه

                 ب: کوشش در افزايش تعداد اعضاء شبکه از طريق کار توضيحی و اقناعی

  

ماده 4 . همايش همگانی

بند 1 ـ تعريف همايش همگانی

الف. «همایش همگانی شبکه» مهمترين مقام تصميم گيری در مورد فعاليت های «شبکه» است

ب. «همایش همگانی شبکه» متشکل از کليهء اعضائی از شبکه است که در همايش اينترنتی شرکت می کنند.

 

بند 2 . انواع همایش همگانی و شرایط تشکیل آن

 همایش همگانی، که بصورت اينترنتی تشکيل می شود و شرکت کنندگان در آن حکم حد نصاب تشکيل جلسه را دارند، به دو صورت منعقد می شود:

يک: همایش همگانی عادی، که سالی یک بار به طور عادی بر اساس آئین نامه داخلی شبکه تشکیل خواهد شد.

دو - همایش همگانی فوق العاده، که هر زمان بنا بر مفاد مندرج در آییننامه داخلی شبکه به دعوت شورای هماهنگی، يا بازرسان شبکه و یا یک سوم اعضای شبکه تشکیل خواهد شد.

 

بند 3. وظایف همایش همگانی عادی

الف - استماع گزارش سالیانهء شورای هماهنگی و بازرسان شبکه و تعديل و تصویب آنها

ب - تصویب متمم ها و بندهای اصلاح شدهء اساسنامه

پ - برگزیدن هماهنگ کننده و مدير اجرائی شبکه

ت - برگزیدن رئيس هيئت بازرسان  

 

بند 4. وظایف همایش همگانی فوق العاده

الف - تصویب و ترمیم اسناد شبکه

ب - انحلال شورای هماهنگی و اقدام برای انتخاب هماهنگ کننده و مدير اجرائی جديد شبکه

پ - عزل رئيس هيئت بازرسان و انتخاب رئيس چديد هيئت بازرسان

ت - استماع گزارش اضطراری شورا

چ -  تصحیح اساسنامه

 

ماده 5 - شورای هماهنگی

       بند 1 ـ گزينش اعضاء شورا

الف – همايش همگانی يک نفر را بعنوان هماهنگ کننده و مدير اجرائی شبکه برای مدت يک سال از بين کسانی که داوطلب احراز اين سمت شده اند انتخاب می کند.

ب ـ اين شخص چهار تن از اعضاء شبکه را از ميان داوطلبان و يا به اختيار خود بعنوان اعضاء شورای هماهنگی شبکه از ميان کسانی که مصلح و معتمد محسوب می شوند بر می گزيند.

پ. تغيير اعضاء شورا به پيشنهاد هماهنگ کننده و مدير اجرائی شبکه و تصويب شورای هماهنگی ممکن است.

 

بند 2- حقوق و وظایف شورای هماهنگی:

الف ـ تصميم گيری در مورد ادارهء فعاليت های روزمرهء شبکه

ب ـ تصویب آیين نامه های داخلی شبکه

پ ـ تنظيم پیشنویس اصلاحیه های اساسنامه برای ارایه به همایش همگانی

ت - صدور بیانیه ها و اعلاميه های مربوط به فعاليت های شبکه

ث - سایر مواردی که در دیگر مواد این اساسنامه آمده است.

تبصره - شورا می تواند هر یک از اعضای خود را بنا بر آیین نامه های داخلی شبکه برای مسئولیتی ویژه برگزیند. شرح وظایف و حدود اختیارات وی باید در آیین نامه مربوطه به صراحت ذکر شود.

 

ماده 6 ـ  نمايندگان شبکه در شهرهای مختلف دنيا

الف - شورای هماهنگی اختيار دارد که از ميان اعضاء شبکه در هر شهر يک نفر داوطلب را بعنوان نمايندهء شبکه در ان شهر انتخاب کند.

ب - هر نماينده مخير است که از ديگر اعضاء شبکه در شهر خود دعوت کند تا در انجمنی گرد هم آمده و فعاليت های خود را با يکديگر هماهنگ کنند.

پ – در صورت تشکيل يک انجمن، اعضاء شبکه که در آن انجمن به فعاليت می پردازند حق دارند که يک نفر را از ميان خود برگزيده و بعنوان نمايندهء شبکه در ان شهر به شورای هماهنگی معرفی کنندو

ت – شورای هماهنگی مخير است که پيشنهاد انجمن را بپذيرد و يا نمايندهء تعيين شده خود را برای يک سال ديگر ابقا کند.

 

ماده 7 ـ بازرسان

       الف ـ همایش همگانی رئيس هيئت بازرسان را برای يک سال بر می گزيند

ب ـ رئيس هيئت بازرسان دو نفر را از ميان داوطلبان، و يا به اختيار خود، بعنوان اعضاء هيئت بازرسان انتخاب می کند و مخير است که، با موافقت شورای هماهنگی، آنان را عزل و ديگران را جانشين آنها نمايد.

ب ـ بازرسان مسئول نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی و حصول اطمينان از تطابق آن با سیاست های از پیش اعلام شده و امور مالی شبکه و ارایه گزارش به همایش همگانی اند.

ت ـ بازرسان نمی توانند عضو شوراهای هماهنگی باشد.

  

مادهء 8 - هيئت مشاوران

شورای هماهنگی می تواند از ميان اشخاص صاحب نظر عضو شبکه، عده ای را دعوت کند تا، هر زمان که لازم باشد، با دعوت شورا و بدون داشتن حق رأی، در جلسات شورا شرکت نموده و در مورد بحث های جاری اظهار نظر نمايند.

 

ماده 9 ـ تعلیق و برکناری اعضاء

الف ـ شورای هماهنگی شبکه می تواند، به تشخيص خود، عضويت هر کس را که از مفاد مندرج در مقدمه اساسنامه تخطی نمايد با ارسال يک بار تذکر کتبی برای مدت ۳ ماه به حال تعویق در آورد و، در صورت تخطی مجدد وی، شورا می تواند وی را از عضویت شبکه اخراج کند.

ب ـ عضو اخراجی می تواند نسبت به تصمیم شورای هماهنگی شبکه به تعلیق یا اخراج خود اعتراض کند.

پ ـ به منظور حل اختلافات درون سازمانی، شورای هماهنگی و هيئت بازرسان در هر مورد يک هيئت سه نفره را از ميان خود و يا اعضاء ديگر شبکه مأمور رسيدگی کرده و بر اساس گزارش اين هيئت تصميم نهائی را اتخاذ می کند.

  

ماده 10 - اسناد شبکه

هر چهار سال يک بار، کليهء اسناد شبکه، شامل پروندهء عضويت ها، صورت جلسات و پرونده های صوتی همايش همگانی و شورای هماهنگی، صورت خرج و دخل شبکه، در نزد شخصی که شورای هماهنگی تعيين می کند محفوظ خواهد بود.

 

ماده 11 ـ امور مالی

الف - نيازهای مالی "شبکه" از طريق فعاليت های مالی مستقل "شبکه" و نيز کمک های مالی داوطلبانه، که بدون ايجاد تعهد و هرگونه وابستگی باشند، تامين می گردد.

ب – کليه عمليات مالی شبکه بايد مستند و با موافقت قبلی شورای هماهنگی، به ترتيبی که اين شورا معين می کند، باشد.

پ – هماهنگ کنندهء شبکه موظف است هر ساله گزارش وضعيت مالی شبکه را در اختيار همايش همگانی عادی بگذارد.

ت. هرگونه هزينه بالای 500 دلار بايد با تصويب شورای هماهنگی باشد.

ث. هيچ يک از اعضاء شبکه و نهادهای گزينشی آن در مقابل خدمات خود پولی دريافت نمی کنند.

ج ـ شبکه نمی تواند از هيچ منبع دولتی کمکی دريافت دارد.

چ _ کمک های مالی بالای 500 دلار اشخاص و سازمان های غير دولتی بايد با تصويب شورای هماهنگی و بصورتی که اين شورا تعيين می کند انجام شود.

 

ماده 12 ـ تغيير اساسنامه و انحلال شبکه

الف ـ تغيير اين اساسنامه و يا انحلال شبکه تنها در صورت ذکر آن در دعوتنامهء همايش همگانی عادی يا فوق العاده، و با رأی مثبت دو سوم اعضاء حاضر در همايش، ممکن است.

ب ـ در صورت انحلال شبکه، کلیهء دارایی ها و حقوق شبکه به سازمانی همسو با باورهای شبکه انتقال داده خواهد شد.

پ – انجام عمليات مربوط به انحلال و نقل و انتقال های مربوط به آن، بر عهدهء آخرين هماهنگ کننده و مسئول امور اجرائی شبکه بوده و او در مقابل قوانين ناظر بر انحلال سازمان های غيرانتفاعی مسئول خواهد بود.

 

ماده 13 ـ اين متن جانشين متن قبلی اساسنامهء شبکه می شود.

 

E-mail: seculargreens@gmail.com                                fax: (1) 509-352-9630