ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

به پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران خوش آمديد

                             خانه

 

اساسنامهء شبکهء سکولارهای سبز ايران

مصوب مجمع عمومی شبکه در مهر ماه 1389

ماده ۱ ـ مقدمه

"شبکهء سکولارهای سبز ايران برای دموکراسی و آزادی" - که از اين پس، در اين اساسنامه، از آن با عنوان «شبکه» ياد خواهد شد ـ با اعلام اين نظر که جنبش سبز ملت ايران جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهبی- ايدئولوژيک، در همهء اشکال ممکن آن، است، با اهداف استراتژيک و غيرقابل تجديد نظر زير بوجود آمده است:

> گردآوری سکولارهای ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی

> هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزين سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد.

شبکه، برای رسيدن به اهداف خود، کارش را بر اساس باورهای پايه ای زير استوار می کند:

 > ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی مسلط بر ايران

> وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايرانی يکپارچه

> وجوب التزام اين حکومت بمفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، بخصوص در مورد رفع تبعيض ها و استقرار کليهء آزادی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی

 

ماده ۲ ـ ساختار تشکیلاتی

شبکه، که از پيوند اعضاء و انجمن های سکولارهای سبز در شهرهای گوناگون جهان تشکیل می شود، يک حزب سياسی نبوده و ايجاد و ابقای ساختاری فراحزبی و فراجناحی را در نظر دارد. دارندگان عقايد مختلف و وابستگان به سازمان های گوناگون می توانند، به عنوان فرد و نه به نام سازمان خویش، با پذيرش مفاد مقدمه ی این اساسنامه به شبکه بپیوندند.

بخش های شبکه عبارتند از:

الف. اعضاء در سراسر دنيا

ب. انجمن های شهری و منطقه ای - متشکل از اعضاء ساکن يک شهر

پ. انجمن های صنفی و حرفه ای (اينترنتی) ـ متشکل از اعضاء مربوط به يک حرفه يا خدمت

ث. همایش همگانی- متشکل از اعضاء شبکه

ج. شورای هماهنگی متشکل از برگزيدگان همایش همگانی

چ. گروه بازرسان - برگزیدهء همایش همگانی

ح. شورای داوری - متشکل از سه داور برگزیده همایش همگانی

 

ماده 3  ـ تعريف و شرایط عضویت، و حقوق و وظائف اعضاء

       بند 1 – تعريف عضويت

شبکه از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل شده است .اشخاص حقیقی نیازی به خروج از سازمان سیاسی خود، در صورتی که مرامنامه ی سازمان آنان با باورهای مندرج در مقدمه ی اساسنامه تضادی نداشته باشد، نیستند ولی نمی توانند به عنوان نمایندهء سازمان خود به عضویت در شبکه درآیند.

تبصره 1 - در صورت وجود انجمن در هر شهری عضویت اشخاص در شبکه به معنای عضويت آنها در انجمن محل سکونت خود خواهد بود و شبکه در آن شهر عضو منفصل از انجمن را نخواهد پذيرفت.

تبصره 2-  هواداران شبکه، بدون داشتن پيوند سازمانی، می توانند، اگر لازم تشخيص دهند، با اسم مستعار و فقط يک آدرس ای ـ ميلی (دادن اطلاعات بيشتر البته بلامانع است) در ليست شبکه قرار گرفته و اعلاميه ها، بيانيه ها، اخبار و خبرنامهء شبکه را دريافت و در صورت تمايل در فعاليت های آن شرکت کنند.

       بند 2 ـ شرایط پذیرش عضویت:

الف. هر ايرانی، اعم از اينکه تابعيت ايران را داشته يا نداشته باشد، با داشتن حداقل شانزده سال تمام، در صورتی که کتباً اصول مندرج در مقدمه ی اين اساسنامه (موضوع ماده 1) را بپذيرد به عضويت "شبکه" در می آيد.

ب. متقاضيان می توانند هم بصورت مستقيم و هم از طريق انجمن های شبکه خواستار عضويت در شبکه باشند.

پ. در صورت تصميم شورای هماهنگی در مورد هويت متقاضای تحقيقات لازم انجام می گيرد.

بند  3ـ حقوق يک سان اعضاء شبکه:

الف. حق شرکت و رأی در کليهء همایش های سراسری و همه ارگان ها و نهادهای شبکه

ب. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای مختلف شبکه

پ. حق اطلاع و کسب گزارش از کلیه ی فعالیت های ارگان های منتخب و گروه های کار شبکه

ت. حق شرکت در انجمن های محلی و حرفه ای و گروه های کار.

ث. حق استفاده از امکانات "شبکه" برای رساندن نظرات و مواضع خود به دیگران و ترویج و تبلیغ آن ها

بند4 - وظایف اعضاء:

                 الف: شرکت در جلسات مرتب انجمن

تبصره: غيبت بدون مجوز و تا پنج بار يک عضو موجب تعليق عضويت و ارجاع پرونده به شورای هماهنگی (يا، شورای داوری در صورت وجود آن) می شود.

                 ب: شرکت در فعاليت های گروهی انجمن و شبکه

                 پ: کوشش در افزايش تعداد اعضاء انجمن از طريق کار توضيحی و اقناعی

ت: عمل کردن بعنوان منشی جلسه، در صورت انتخاب شدن از جانب اعضاء حاضر در هر جلسه، و تهيهء گزارش تفصيلی از مذاکرات جلسه و ارسال آن برای اعضاء جلسه.

تبصره: هر عضو بايد حداقل يکبار در سال وظيفهء منشی گری جلسات را بر عهده گرفته باشد.

 

ماده 4 – انجمن ها

       بند 1 ـ شرایط برپائی انجمن ها و ساختار تشکيلاتی شان:

الف. هر «انجمن سکولارهای سبز» در يک شهر يا يک حرفه با شرکت و همکاری حداقل دو عضو تشکيل می شود.

تبصره: هر گاه شبکه در يک شهر يا يک حرفه دارای دو «عضو» باشد، از آن دو خواسته خواهد شد تا «انجمن سکولارهای سبز» را در شهر خود تشکيل دهند.

ب. هر شهر يا حرفه تنها می تواند یک انجمن سکولارهای سبز داشته باشد.

پ. انجمن ها از استقلال کاری در اجرای سیاست های کلی شبکه برخوردارند.

تبصره: صدور بیانیه ها و اعلام مواضع سیاسی تنها در صلاحیت شورای هماهنگی شبکه است.

ت. هر انجمن دارای تشکيلات اداری داخلی است. اعضاء انجمن از ميان خود يک نفر را بعنوان سرپرست انجمن، و يک نفر را به عنوان خزانه دار انجمن برای مدت يک سال انتخاب می کنند. ايجاد ديگر سمت ها بستگی به تصميم انجمن دارد.

ث. تجديد انتخاب افراد برای سمت های انجمن ممنوعيتی و يا محدوديت زمانی خاصی ندارد.

ج. رئيس هر جلسه ی انجمن برای همان جلسه و در ابتدای جلسه تعيين می شود.

تبصره ـ شرکت همزمان يک نفر در يک انجمن شهری و چند انجمن حرفه ای بلامانع است؛ اما فرد مزبور در سطح شبکه فقط دارای يک رأی خواهد بود.

بند 2. حقوق انجمن ها:

الف. حق داشتن نماينده یا نمایندگانی در شورای هماهنگی به عنوان «عضو ناظر» که چگونگی آن در ماده مربوط به شورای هماهنگی توضيح داده می شود.

ب. حق استفاده از ارتباطات شبکه با وسائل ارتباط جمعی گوناگون

بند 3. وظایف انجمن ها:

الف. انجمن های متشکل از اعضاء منفرد شبکه، در اجرای سیاست های کلی شبکه از استقلال کاری  برخوردار می باشند ولی اختيار صدور بیانیه و یا اعلام موضع سیاسی را بدون کسب مجوز از شورای هماهنگی نخواهند داشت.

ب. ثبت رسمی انجمن در کشور محل استقرار خود.

تبصره: رونوشت مدارک ثبت انجمن ها بايد به دبیرخانه شورای هماهنگی شبکه ارسال شوند.

پ. داشتن صفحات اختصاصی در سايت اينترنتی شبکه و مطرح ساختن نظرات و برنامه های انجمن در يک رسانهء گروهی ـ شبکه ای که مورد مراجعهء انجمن های ديگر نيز هست.

                 ت. حضور و شراکت در برنامه های مختلف شبکه

 

ماده 5 . همايش همگانی

بند 1 ـ تعريف همايش همگانی

الف. «همایش همگانی شبکه» مهمترين مقام تصميم گيری در مورد فعاليت های «شبکه» است

ب. «همایش همگانی شبکه» متشکل از کليهء اعضای شبکه (چه عضو انجمن های آن و چه منفردينی که هنوز عضو انجمنی نيستند) می باشد.

بند 2 . انواع همایش همگانی و شرایط تشکیل آن

                 همایش همگانی به دو صورت تشکیل خواهد شد:

يک: همایش همگانی عادی، که سالی یک بار به طور عادی بر اساس آییننامه داخلی شبکه تشکیل خواهد شد.

دو - همایش همگانی فوق العاده، که هر زمان بنا بر مفاد مندرج در آییننامه داخلی شبکه به دعوت اکثريت اعضاء شورای هماهنگی، بازرسان شبکه و یا یک سوم اعضای همایش همگانی تشکیل خواهد شد

بند 3. وظایف همایش همگانی عادی

الف - استماع گزارش سالیانه ی شورای هماهنگی و بازرسان شبکه و تعديل و تصویب آنها

ب - تصویب متمم ها و بندهای اصلاح شده ی اساسنامه

پ - برگزیدن اعضای شورای هماهنگی شبکه

                 ت - برگزیدن بازرسان اصلی و علی البدل

                 ث - برگزیدن اعضای شورای داوری

 

بند 4. وظایف همایش همگانی فوق العاده

                 الف - تصویب و ترمیم اسناد شبکه

                 ب - انحلال شورای هماهنگی و اقدام برای انتخاب شورای جدید

                 پ - عزل بازرس و انتخاب بازرس جدید

                 ت - انحلال شورای داوری و انتخاب شورای داوری جدید

                 ث - استماع گزارش اضطراری شورا

                 ج - تصحیح سیاست کلی شبکه مصوب شورای هماهنگی

                 چ -  تصحیح اساسنامه و آییننامه داخلی شبکه"

بند 5 ـ نحوهء تشکيل همايش همگانی

همايش همگانی عادی شبکه دارای اجلاس عادی ساليانه اي ست که  هر ساله در مهر ماه و بصورتی که شورای هماهنگی معين می کند به دعوت اين شورا تشکيل می شود.

تبصره يک ـ شورای هماهنگی، با تصويب دو سوم اعضاء می تواند هرگاه که لازم بداند اقدام به برگزاری جلسه فوق العادهء همايش همگانی نمايد.

تبصره دو ـ بين ارسال دعوتنامه ها برای برگزاری همايش همگانی و تاريخ برگزاری آن بايد 28 روز فاصله باشد.

تبصره سه ـ همايش همگانی در دعوت اول با شرکت دو سوم اعضاء و در دعوت دوم با هر تعداد که حاضر باشند به حد نصاب رسيده و رسمی می شود.

تبصره چهار ـ اعضاء می توانند از بين ديگر اعضاء کسی را بعنوان نمايندهء خود انتخاب کنند تا در همايش همگانی از جانب آنها عمل کند، اما هر عضو نمی تواند نمايندگی بيش از دو عضو ديگر را داشته باشد.

تبصره پنج ـ انجام رأی و تصميم گيری های همايش همگانی می تواند بصورت اينترنتی نيز انجام شود. در اين صورت يک کميتهء نظارت که از جانب شورای هماهنگی تعيين می شود جريان کار را اداره خواهد کرد.

 

ماده 6 - شورای هماهنگی

       بند 1 ـ تعداد و نحوهء تصميم گيری

الف - شورای هماهنگی شبکه، متشکل از 8  عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت 1 سال از سوی همایش همگانی و از میان نامزدهای داوطلب، با رای مستقیم اکثریت نسبی (نصف بعلاوه یک) دارندگان حق رای، انتخاب می شوند.

ب – انتخابات شورای هماهنگی می تواند از طريق اينترنت و تحت نظر کميته ای که به انتخاب شورای هماهنگی بر جريان آن نظارت می کند انجام شود.

پ ـ کليهء سرپرستان و نمايندگان منتخب انجمن ها، بدون داشتن حق رأی، حق شرکت و دخالت در بحث های شورای هماهنگی را دارند.

ت ـ به هنگام رأی گيری از اعضاء شورای هماهنگی، در صورت تساوی آراء در هر مورد، سرپرستان و نمايندگان منتخب انجمن ها که در جلسه حاضرند حق رأی يافته و رأی اکثريت آنان در تصميم گيری شورا تعيين کننده خواهد بود.

ث ـ سه چهارم سرپرستان و نمايندگان منتخب انجمن ها می توانند متفقاً تصميمات شورای هماهنگی را وتو کنند. در اين صورت موضوع مورد مناقشه، با توجه به اعتراضات وتو کنندگان برای تصميم گيری به شورای هماهنگی عودت داده می شود. در صورتی که تصميم جديد نيز بهمان صورت وتو شود، موضوع از دستور ار شورای هماهنگی کنار گذاشته می شود و يا، در صورت اصرار شورا برای تصويب آن، همايش همگانی فوق العادهء شبکه به کار دعوت می شود.

بند 2  -  شرایط کاندیداتوری در شورای هماهنگی:

الف. عضويت کامل در شبکه

ب. عضويت فعال در يکی از انجمن های شهرِی، منطقه ای و يا حرفه ای شبکه

(در صورت فعال شدن آنها).

پ. ارائهء شرح حال کامل و برنامه های پيشنهادی برای کار شبکه

بند 3- حقوق و وظایف شورای هماهنگی:

                 الف ـ تصميم گيری در مورد اداره فعاليت های روزمره شبکه

                 ب ـ تصویب آیين نامه های داخلی شبکه

پ ـ تنظيم پیشنویس متمم ها یا اصلاحیه های اساسنامه برای ارایه به همایش همگانی

                 ت ـ تهيه گزارش سالیانه

                 ث ـ برقراری ارتباط مستمر با انجمن ها و اعضای شبکه

ج ـ نظارت بر فعاليت انجمن ها برای حصول اطمينان از تطبيق کار آنها با اساسنامه

                 چ - تصویب سیاست های کلی شبکه

                 ح - صدور بیانیه ها و اعلاميه های مربوط به فعاليت های شبکه

                 خ - سایر مواردی که در دیگر مواد این اساسنامه آمده است.

تبصره - شورا می تواند هر یک از اعضای خود را بنا بر آیین نامه های داخلی شبکه برای مسئولیتی ویژه برگزیند. شرح وظایف و حدود اختیارات وی باید در آیین نامه مربوطه به صراحت ذکر شود.

 

ماده ۷ ـ  بازرسان

       الف ـ همایش همگانی دو بازرس و  یک علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد کرد.

       ب ـ بازرسان مسئول نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی و میزان تطابق آن با سیاست های از پیش اعلام شده و امور مالی شبکه و ارایه گزارش به همایش همگانی اند.

       پ ـ بازرس علی البدل تنها در صورت فوت، استعفا و یا بیماری سالب مسئولیت بازرسان اصلی جایگزین يکی از آنها خواهد شد.

       ت ـ در صورت غيبت ممتد هر دو بازرس شورای هماهنگی همايش همگانی فوق العاده را فرا خواهند خواند.

       ت ـ بازرسان نمی توانند عضو شوراهای هماهنگی و داوری باشد.

 

ماده ۸  ـ شورای داوری

الف ـ به منظور حل اختلافات درون سازمانی، هرگاه که همايش همگانی، بنا بر پيشنهاد شورای هماهنگی، تشخيص داده و تصويب کند،  اين همایش همگانی ۳ داور را برای مدت ۱ سال بعنوان اعضاء شورای داوری بر می گزیند.

ب ـ اعضای شورای داوری نمی توانند عضو شورای هماهنگی و یا بازرس شبکه باشند.

پ ـ کلیه مصوبات شورای داوری لازم الاجرا می باشد. تجدید نظر و رسيدگی به اعتراضات نسبت به تصميمات شورای داوری بر عهدهء همایش همگانی فوق العاده است و اين همایش می تواند مصوبات شورای داوری را ملغی یا اصلاح نماید.

 

ماده 9 ـ تعلیق و برکناری اعضاء

       بند 1 - پایان عضویت در شبکه

الف ـ شورای هماهنگی شبکه می تواند، به تشخيص خود، و يا بر اساس تقاضای اکثريت اعضاء يک انجمن که بوسيلهء نمايندگان آن انجمن به شورا احاله می شود، هر عضوی را که از مفاد مندرج در مقدمه اساسنامه تخطی نمايد با ارسال يک بار تذکر کتبی برای مدت ۳ ماه به حال تعویق در آورد و، در صورت تخطی مجدد وی، شورا می تواند وی را از عضویت شبکه اخراج کند.

ب - تک تک اعضاء نيز  می تواند شکايت خود از ديگر اعضاء و يا نهادهای شبکه را در شورای هماهنگی مطرح کنند. شورا نيز موظف است رسيدگی به شکايت و تصميم گيری در مورد اين شکايت ها را در اولويت کار خود قرار دهد.

پ ـ عضو اخراجی می تواند نسبت به تصمیم شورای هماهنگی شبکه به تعلیق یا اخراج خود به شورای داوری شکایت کند. رای شورای داوری لازم الاجرا می باشد.

 

بند 2 - تعلیق و پایان عضویت در شورای هماهنگی

الف ـ دو سوم اعضاء شبکه يا سه چهارم نمايندگان و سرپرستان انجمن ها می توانند تقاضای تعليق تنی از اعضاء شورای هماهنگی شبکه را مطرح کرده و برای رسيدگی به موضوع خواستار تشمکيل همايش همگانی فوق العاده شوند.

ب ـ تا تشکيل اين همايش و تصميم گيری قطعی در مورد وضعيت شخص، عضويت او در انجمن به حالت تعليق در آمده و او حق شرکت در جلسات شورا را نخواهد داشت.

بند 3 ـ برکناری بازرسان

الف ـ دو سوم اعضاء شورای هماهنگی و يا سه چهارم نمايندگان و سرپرستان انجمن ها می توانند خواستار برکناری يک يا دو بازرس شبکه شوند. تصميم شورای داوری در اين مورد نهائی است.

ب ـ در صورت برکناری هر دو بازرس، شورای هماهنگی بايد اقدام به فراخواندن همايش همگانی برای انتخاب بازرسان جديد نمايد

بند 4 ـ  برکناری داوران

الف ـ  دو سوم اعضاء شورای هماهنگی و يا سه چهارم نمايندگان و سرپرستان انجمن ها می توانند خواستار برکناری يک يا دو و يا هر سه عضو  هيئت داوران شوند.

ب ـ در هر صورت شورای هماهنگی موظف است همایش همگانی فوق العاده را برای انتخاب هیئت داوران جديد فرا خواند.

 

ماده 10 - اسناد شبکه

الف - کليهء اسناد شبکه، شامل پروندهء عضويت ها، صورت جلسات همايش همگانی و شورای هماهنگی، صورت خرج و دخل شبکه با نظر شورای هماهنگی نزد عضوی که برای اين کار انتخاب می شود، برای مدت حداقل چهار سال محفوظ خواهد بود.

ب ـ اسناد مربوط به اعضاء انجمن کاملاً محرمانه تلقی شده و تنها در اختيار اعضاء شورای هماهنگی، آن هم با تصويب شورا، گذاشته می شود.

پ ـ بقيهء اسناد شبکه، با تقاضای اعضاء می تواند برای مطالعه در اختيار آنان قرار گيرد.

ت - نگاهدارندهء اسناد بايد کليهء آنها را بصورت چاپی و کاغذی بايگانی نمايد.

 

ماده 11 ـ امور مالی

الف - نيازهای مالی "شبکه" از طريق فعاليت های مالی مستقل "شبکه" و نيز کمک های مالی داوطلبانه، که بدون ايجاد تعهد و هرگونه وابستگی باشند، تامين می گردد.

ب – کليه عمليات مالی شبکه بايد مستند و با موافقت قبلی شورای هماهنگی، به ترتيبی که اين شورا معين می کند، باشد.

       پ – خزانه دار شبکه موظف است هر ساله در پايان مهرماه گزارش وضعيت مالی شبکه را در اختيار همايش همگانی بگذارد.

       ت. هرگونه هزينه بالای 500 دلار بايد با تصويب شورای هماهنگی باشد.

       ث. هيچ يک از اعضاء انجمن در مقابل خدمات خود پولی دريافت نمی کنند.

       تبصره - همايش همگانی می تواند در مفاد اين بند تجديد نظر کند.

       ج ـ شبکه و انجمن های آن نمی توانند از هيچ منبع دولتی کمکی دريافت دارند.

چ _ کمک های مالی بالای 500 دلار اشخاص و سازمان های غير دولتی بايد با تصويب شورای هماهنگی و بصورتی که اين شورا تعيين می کند باشد.

 

ماده 12 ـ تغيير اساسنامه

تغيير اين اساسنامه تنها در صورت ذکر آن در دعوتنامه همايش همگانی عادی يا فوق العاده، و با رأی مثبت دو سوم اعضاء صاحب رأی ممکن است؛ مگر تغيير در مادهء يک آن، که در آن صورت موضوع مشمول پيش بينی های ماده 13 می شود.

        

ماده 13 - انحلال شبکه

الف ـ شبکه با رای سه چهارم اعضای همایش همگانی منحل می شود.

ب ـ انحلال شبکه تنها در صورتی بدون نياز به پيش بينی بند الف اين ماده انجام می گيرد که در همايش های همگانی شبکه (چه بصورت حقيقی يا اينترنتی) موضوع تجديد نظر در هر یک از اهداف و باورهای بنيادين شبکه (مفاد ماده ۱ ـ مقدمه) مطرح شده و بتصويب برسد. اين تصميم به معنای انتفای علت وجودی شبکه بوده و انحلال خودبخودی «شبکه» را موجب می شود و ادامهء استفاده از نام اين «شبکه»، سوء استفاده محسوب شده و قابل تعقيب قانونی از جانب هر يک از اعضاء شبکه خواهد بود.

 

ماده 14 ـ تکليف اموال شبکه در پی انحلال آن

الف ـ در صورت انحلال شبکه، کلیه ی دارایی ها و حقوق شبکه به سازمانی همسو با باورهای شبکه انتقال داده خواهد شد.

ب – انجام عمليات مربوط به انحلال و نقل و انتقال های مربوط به آن، بر عهدهء آخرين شورای هماهنگی بوده و تک تک آنان در مقابل قوانين ناظر بر انحلال سازمان های غيرانتفاعی مسئول خواهند بود.

 

E-mail: seculargreens@gmail.com                                fax: (1) 509-352-9630