ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

 

  

شبکهء سکولارهای سبز ايران برای دموکراسی و آزادی

Fax: 509-352-9630

E-mail: seculargreensnetwork@gmail.com

 دعوتنامه

دوست ارجمندم،

با سلام و آرزوی سالی پر از پيروزی و سرفرازی برای شما، بدينوسيله به اطلاع می رسانم که در روزهای شنبه هفتم و يکشنبه هشتم ماه مه 2011 شبکهء سکولارهای سبز ايران همايشی را در شهر تورنتوی کانادا برگزار می کند که شعار اصلی آن «ايران از همهء ما مهمتر است» بوده و طی آن چهار جلسهء بحث و گفتگو با شرکت جمعی از نخبگان و صاحب نظران سياسی ايرانی در خارج کشور برگزار می شود.

اينجانب، از طرف برگزار کنندگان اين همايش، انجمن سکولارهای سبز تورنتو، و نيز شورای هماهنگی شبکه مأموريت دارم تا از جنابعالی برای حضور در اين سمينار و شرکت در يکی از اين جلسات چهارگانه دعوت بعمل آورم.

محور اصلی همايش تورنتو مطالعهء «نسبت سکولاريسم با مسائل عمدهء سياسی ايران و يافتن راهکاری برای ايفای نقش ايرانيان خارج کشور در کمک رسانی و پشتيبانی از مبارزان سکولار داخل کشور» است. برای اين مقصود کار همايش به چهار حوزهء عام تقسيم شده است و هر يک از موضوعات چهارگانهء آن در جلسات ويژه ای در اين همايش به بحث گذاشته می شوند، با اين هدف که هر جلسه به حداقل چند پرسش اصلی در مورد موضوع کار خود پاسخ داده و نحوهء رسيدن به اجماع در مورد اين پاسخ ها را مطالعه کرده و موارد قابل توافق را به کميتهء قطعنامهء همايش گزارش نمايد. بدين منظور، اهداف و ساختار سمينار، موضوعات جلسات چهارگانه و پرسش هائی که در هر جلسه مطرح می گردند در ادامهء همين نامه حضورتان ارسال می شود.

گردانندگان سمينار خواستار آنند که شما در جلسه سوم همايش (حکومت سکولار مبتنی بر حقوق بشر و مسئلهء تبعيض های فرهنگی ـ سياسی ) بعنوان يکی از سخنرانان جلسه شرکت نمائيد. خواهشمندم مرا از تصميم خود در مورد اين دعوت مطلع فرموده و هرگونه پرسشی را که داشته باشيد با من در ميان بگذاريد.

پيشاپيش از محبتی که خواهيد فرمود، از جانب گردانندگان همايش، شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران، و خودم تشکر می کنم.

اسماعيل نوری علا

مسئوول امور اجرائی شبکه