ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            
گزارش مالی همايش تورنتو

 

برای برگزاری همايش شبکهء سکولارهای سبز در تورنتو، در روزهای ششم تا هشتم ماه مه 2011، ميزبان همايش، انجمن سکولارهای سبز تورنتو، برای کرايهء سالن، هزينه غذا، تهيه بليت هواپيما، حمل و نقل در مسير فرودگاه، اسکان دادن شرکت کنندگان در هتل، تبليغات در رسانه ها، پخش مستقيم همايش بر روی اينترنت، تهيهء تی شرت و دستبند، چاپ، کرايهء وسائل صوتی، و هزينهء پيش بينی های امنيتی، مجموعاً متعهد پرداخت مبلغ 60536 دلار شد که يک سوم آن بوسيلهء خود انجمن تورنتو (کمک ها و فروش بليت ورودی) و دو سوم ديگر بوسيلهء جمع آوری کمک های مالی از جانب انجمن های سانفرانسيسکو، ساکرامنتو و دنور تأمين شد. اسناد و صورت هزينه های اين همايش در بايگانی شبکه موجود است.