ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ʐ ی : ی ی ی Ә ی

ʐ: ی

 

Әی ی 7 8 ی ѐ . ی ӡ یϐ یی   ی   ی ی ی ϡ ی ی   یی یی ییی ی . یی ی ی یی Ϙ ی ی یǻ ی یی. ی ی Әی ی ی ی ی Әی ی. ѐ ی یی 32 Әی ی یی ی ی Әی یʡ ی Әی ی ی  ی ی Ͽ ی ی ی ʐ .

 

       ی ی ͘ی ی  ݘ ͝ی ی ی ݘی ی ی :   Әی ی ی یی. ی ی ͝ی یی ی ی ی ی ی یی  ی ی. ݘ یی 32 ی ͘ی ی ی   ͘ یی ͘ ی ی.  ی ی ͘ی ͘ Ә یی ی ی ی یی.

        ی ی ͘ Ә ی ی یی Ͽ یی: ی ی یی Әی ی یی. ی ی Ȑیی ی ی Ә . ǐ ͘ی   ی ی ی یی ی. یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ͘ Ә یی. јی Ә ݘی ی  Әی Әی .

    ی یی یی Әی ی ی ی ی Әی ی ی یϺ ی ی Әی یϡ ی ی ی Ͽ

     ی : ی Ȑیی ͘ Әی یی ͘ ی  ی ی ییی   ی [ی] ʡ  ی ی ی ی یی ی ی. ی ی   ی ѡ  ی ی ی ϐی ϡ ی   ی .

ی      ی ی ی Șی ی ی ͝ ( یʝ) . ی ی ͝ی ی. ی ی ی Ә ی ͝ ی ݘی . ی ی ی ی ی ͝ ǐ ی ϡ Ә Ͽ

 ی یی: ی   ͘ ی ی ی ی ی یʡ ی ی ͝ . ی Ȑیی ͝ ی ی ی   ی ی. یʝ [ ی Әی ی] ǡ ی ǡ ی ͘ ی ی ی .

       ی ی یی ʝی ی ȝ ی   ی ی ی ͝ȝ ͘ ی ی Ә Ȑی. ݝ ی یی  ǐ ی ی ی Ȑϡ   ј یی.

 

http://www.khodnevis.org/index.php?news=12621