ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

آئين نامهء داخلی شورای هماهنگی و واحدهای تابعهء آن

مصوب سوم و دهم جولای 2011 (12  و 19 تير 1390)

آئين نامهء داخلی

شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز

 

1: پنج گروه شرکت کننده در جلسات شورا

 

گروه الف. هشت نفر اعضاء منتخب همايش همگانی

1. تنها هشت نفر منتخب همايش همگانی شبکه در جلسات شورا دارای حق رأی و تصميم گيری هستند.

2. اين هشت نفر از بين خود چهار نفر را با شرح وظايفی که در ماده بعد خواهد آمد برای انجام وظايف زير انتخاب می کنند:

- رئيس شورای هماهنگی

- معاون شورای هماهنگی

- سخنگوی شورای هماهنگی

- هماهنگ کنندهء امور شبکه

3: شورا دارای روند اخذ رأی مخفی نخواهد بود.

4. رأی گيری در شورا می تواند بصورت کتبی و اينترنتی نيز انجام شود

5. اگر پس از همهء بحث های اقناعی، رأی گيری در شورا به بن بست رسد، شورا می تواند از  رؤسای انجمن های حاضر در جلسه جداگانه رأی گيری کرده و نتيجهء اين رأی گيری را همچون يک رأی اضافی برای خروج از بن بست تلقی نمايد

6. اعضاء شورا می توانند، در صورتی که صلاح تشخيص دهند، جلسات ويژه ای بدون حضور گروه های چهارگانهء ديگر برگزار کنند. اما تصميمات اتخاذ شده در اين جلسات نيز بايد بلافاصله به اطلاع رؤسای انجمن ها رسيده و نظر آنها با توجه به مفاد بند زير استعلام شود.

7. هيچ يک از اعضای شورا نمی تواند بدون اجازهء شورا از جانب شورا و شبکه با ديگر سازمان ها و افراد سياسی وارد «مذاکره» شود. اما اين امر نافی استقلال و آزادی شخصی اين افراد نيست.

8. مسئوول امور اجرائی شبکه موظف است يک نفر را مأمور ضبط الکترونيکی مذاکرات جلسات شورا کرده و در مورد نحوه نگاهداری اين پرونده های صوتی محرمانه اقدام لازم را بعمل آورد.

9. شورای هماهنگی تنها مرجعی است که می تواند، در صورت لزوم، نسبت به انتشار اين فايل های صوتی تصميم گيری کند.

10. در صورتی که کسی از شرکت کنندگان در جلسات شورا از مفاد بالا تخطی کند شورا می تواند عليه چنين عملی از هرگونه امکانی که در اختيار دارد استفاده کند.

11. شورا برای تسهيل و تسريع کار شبکه دست به ايجاد دو بازوی کمک رسان بخود به شرح زير می زند که زير نظر «هماهنگ کنندهء امور شبکه» انجام وظيفه می کنند:

            - امور اجرائی شبکه شامل واحدهای زير است:

                           - امور اداری و تشکيلاتی

                           - امور مالی و حسابداری

                           - امور روابط عمومی و زسانه ای

                           - امور کنفرانس های حضوری و اينترنتی

                           - امور فن آوری اطلاعاتی و همه پرسی

            - اطاق های فکر

                        - اطاق مباحث نظری

                        - اطاق برنامه ريزی

                        - اطاق اعلاميه ها

                        - اطاق حقوق بشر

                        - اطاق شناخت منابع مالی

12. حضور اعضاء شورا در مناصب و فعاليت های اين واحدها بلامانع است اما حضور آنها دارای وزن مربوط به عضويت شان در شورا نخواهد بود.

 

گروه ب. رؤسای انجمن های شبکه

1. با تشکيل هر انجمن سکولارهای سبز در يک شهر رئيس آن انجمن حق شرکت در جلسات شورا را خواهد داشت.

2. مجموع رژسای انجمن های شبکه، با داشتن حق نظارت و شراکت در مذاکرات شورا، مشترکاً (با احراز دو سوم آراء کل رؤسای انجمن ها) دارای حق وتوی تصميم های شورا نيز هستند.

3. نحوهء اعمال حق وتو چنين است که از پايان هر جلسه شورای هماهنگی تا پايان روز پنجم پس از آن، هر يک از رؤسای انجمن ها می توانند نارضايتی خود را از تصميمی که در شورا گرفته شده به رئيس شورا ابلاغ کنند و رئيس شورا موظف است مطلب را به اطلاع کليهء رؤسای انجمن ها رسانده و رأی کتبی آنان را طی يک هفته درخواست کند. در صورتيکه دو سوم از رؤسای انجمن با تصميم گرفته شده مخالف باشند، اين تصميم باطل شده و موضوع آن برای بحث بيشتر در دستور يکی از جلسات منعکس می شود.

4. عدم پاسخ به استعلام رئيس شورا از جانب يک رئيس انجمن معادل رأی مثبت دربارهء تصميم شورا تلقی خواهد شد.

3. تعداد رؤسای انجمن هائی که عضو شورای هماهنگی نيز هستند نمی تواند در احتساب دو سوم کل رؤسای انجمن ها بکار آيد و اين عده در رأی گيری برای تصويب يا وتوی تصميمات شورا نيز نمی توانند شرکت کنند.

 

گروه پ. اعضاء هيئت بازرسان شبکه

1. وظايف اين هيئت در اساسنامهء شبکه اينگونه آمده است: «بازرسان مسئول نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی و میزان تطابق آن با سیاست های از پیش اعلام شده و امور مالی شبکه و ارایه گزارش به همایش همگانی اند.»

2. شورا می تواند رسيدگی به شکايات اعضاء شبکه و اختلافات مختلف را نيز به هيئت بازرسان محول کند. اما تصميم نهائی در مورد گزارشات اين هيئت در اين موارد با شورای هماهنگی خواهد بود.

 

گروه ت. مشاوران شورا

1. اين عده بوسيلهء شورا انتخاب و برای شرکت در جلسات آن دعوت شده و در بحث های جاری شورا شرکت می کنند.

2. تعداد اين مشاوران قطعی نبوده و ادامه کارشان نيز منوط به تصميم شورا است.

 

گروه ث. مسئولان واحدهای «امور اجرائی» و «اطاق های فکر»

اين مسئولان در بحث های شورا شرکت کرده و در تصميم گيری هاي شورا مددرسان آن محسوب می شوند.

 

 

ب: شرح وظايف اعضائی از شورا که برای انجام وظايف داخلی شورا و ارتباط با واحدهای شبکه انتخاب می شوند

 

از بين هشت نفر اعضاء شوراـ منخب همايش همگانی ـ چهار نفر با شرح وظايف زير انتخاب می شوند:

 

1. وظايف رئيس شورای هماهنگی

- ادارهء جلسات شورا و اتخاذ نتیجه از مذاکرات برای انعکاس در صورتجلسات، با حفظ اختيار واگذاری اين وظيفه به ديگری و بر اساس تشخيص خود

- رسيدگی به وضعيت انجمن ها از لحاظ فعاليت و عضوگيری

- رسيدگی به خواست های اعضاء شبکه از شورا

- امضاء هرگونه مقاوله نامه و پيمان نامهء سياسی از جانب شورا

- تعيين هيئت های اعزامی برای گفتگو با شخصيت ها و سازمان های سياسی جهت ترغيب آنان به شرکت در ايجاد يک شورای هماهنگی مبارزان سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب خارج کشور، اخذ گزارش از اين هيئت ها و تصميم برای طرح شرح مذاکرات در شورا.

(توضيح: بند اخير در تاريخ 24 جولای 2011 یه تصويب شورا رسيد و به اين متن افزوده شد).

 

2. وظايف معاون رئيس شورای هماهنگی

- انجام وظايف رئيس شورا در غياب او

- کمک به رئيس شورا در انجام وظايف محوله به او

- انجام مأموريت هائی که شورا و رئيس آن برای او تعيين می کند

- تعيين و ابلاغ دستور جلسات بر بنياد پيشنهادات رسيده از جانب شرکت کنندگان در جلسات شورا و نيز از جانب اعضاء شبکه و از طريق رؤسای انجمن ها. بدين منظور، از پايان هر جلسه تا ظهر جمعهء هفتهء بعد، پيشنهاد دهندگان می توانند مواردی را برای گنجاندن در دستور جلسهء هفتهء بعد برای معاون شورا ارسال کنند.

 

3. وظايف سخنگوی شورای هماهنگی

- اعلام نقطه نظرات و مواضع شورا در هر موقعيتی که لازم شود

- پاسخگوئی به پرسش های فردی و رسانه ای در مورد شبکه

- شرکت در مراسم و مجالس مختلف در جهت بيان نظرات شبکه و شورا

 

4. وظايف هماهنگ کنندهء امور شبکه

- نظارت بر کار و راهنمائی واحدهای امور اجرائی و اطاق های فکر

- هماهنگ کردن کليهء فعاليت های واحد های شبکه

- متصل کردن واحد های اجرائی و مشاوره با شورا

- ابلاغ کردن نظرات شورا به واحدهای زير مديريت خود

- ارائهء رهنمودهای لازم به همکاران فعال در اين واحدها

- پيشنهاد انتصاب و خلع مسئولان اجرائی و اطاق های فکر شبکه به شورای هماهنگی.

 

 

امور اجرائی شبکه

1. وظايف مسئوول واحد امور اجرائی

 - برنامه ريزی، نظارت و هدايت امور مختلف اداری، تشکيلاتی و مالی شبکه

             - پيشنهاد تعيين سرپرستان ساختارهای مختلف اين واحد به هماهنگ کنندهء امور شبکه و اخذ موافقت او.

- گردآوری شايسته سالارانهء اعضاء شبکه در ساختارهای مختلف اين واحد

- تهيهء گزارش فعاليت های واحد برای شورای هماهنگی

- تهيهء پيشنهاداتی که برای تسهيل کار واحد ضروری باشند.

- پاسخگوئی به هماهنگ کننده و شورای هماهنگی

 

وظايف هر يک از ساختارهای واحد امور اجرائی به شرح زير است:

 

الف: امور اداری و تشکيلاتی شبکه

  - انجام کليهء امور، اداری، بايگانی، کارگزينی و نظاير آن

  - دريافت تقاضاهای عضويت و انجام تحقيقات برای تکميل پروندهء متقاضيان

              - خوش آمدگوئی به تازه پيوستگان و در ارتباط قرار دادن آنها با انجمن هائی که ممکن است در محل اقامت شان وجود داشته

                باشند

              - ترغيب تازه پيوستگان به حضور در انجمن ها و يا ايجاد انجمن در شهرهائی که فاقد انجمن اند.

  - رسيدگی به امور تشکيلاتی و عضويت در انجمن ها

              - به روز نگاه داشتن فهرست اعضاء قطعی و صاحب حقوق شبکه بر اساس پيش بينی های اساسنامهء شبکه.

              - تهيهء صورت جلسات شورا و ارسال آن برای شرکت کنندگان در شورا پس از اخذ موافقت هماهنگ کنندهء شبکه

              توضيح: اين صورتجلسات بصورتکتبی و موجز تهيه شده و شامل پيشنهادات، رئوس بحث های اصلی و تصميمات اتخاذ شده

              خواهند بود.

             - انجام هر کار اداری و تشکيلاتی ديگری که از جانب شورا يا هماهنگ کننده، و از طريق مسئوول امور اجرائی، به اين

              ساختار احاله می شود

 

ب: امور مالی شبکه

     - ثبت شبکه بعنوان يک نهاد غيرانتفاعی

      - انجام امور حسابداری و حسابرسی شبکه و نگاهداری دفاتر مالی

      - تهيهء گزارشات مالی موضعی و ساليانه

      - تهيه اوراق مالياتی شبکه

                  - اجرای فعاليت های توصيه شده از جانب شورا در جهت اخذ کمک های مالی از منابع مختلف.

                  - نظارت بر کليهء فعاليت های درآمدآور و هزينه بری که به کل شبکه مربوط می شوند.

                   - نظارت بر امور مالی انجمن ها و، در صورت لزوم، فراهم آوردن کمک های مالی برای آنها.

 

پ: امور روابط عمومی و رسانه ای

       - برقراری ارتباط مستمر با رسانه های ايرانی و غيرايرانی در سطح جهان

       - فراهم ساختن تسهيلات لازم برای توليد مواد رسانه ای در داخل شبکه

       - انتشار خبرنامهء شبکه

       - نظارت بر کار سايت رسمی شبکه

       - ايجاد و ادارهء رسانه های مستقل چاپی، راديوئی و تلويزيونی برای شبکه

 

 ت: امور کنفرانس های حضوری و اينترنتی

                    - تسهيل کار برگزاری همايش های حضوری از طريق انجام مکاتبات لازم و همکاری با برگزار کنندگان محلی

                      کنفرانس ها

                     - ايجاد ارتباط بين برگزارکنندگان کنفرانس ها با ساير واحدها و ساختارهای شبکه در جهت تسريع در کار آنها

         - ايجاد و گرداندن تالارهای پالتاکی؛ اسکايپی و نظاير آن

         - گرداندن فنی جلسات پالتاکی شورای هماهنگی و اطاق های فکر

                     - ضبط و نگاهداری پرونده های صوتی مذاکرات اين جلسات

                      توضيح: مسئووليت نگاهداری و حفظ اين پرونده های صوتی از نظر حقوقی تعهد آور بوده و مسئوول اين قسمت بدون  

                      اجازهء شورا حق نشر و پخش اين پرونده ها را ندارد.

           

            ث: امور فن آوری اطلاعات و همه پرسی

                        - به روز نگاه داشتن امور فنی ـ اينترنتی شبکه

                        - نگاهداشت فنی سايت رسمی شبکه

                        - انجام امور فنی برگزاری همايش های همگانی شبکه

                        - بررسی امکانات اطلاعاتی و فنی انجام انتخابات ها و همه پرسی ها

 

 

اطاق های فکر

 

2. وظايف مسئوول اطاق های فکر شبکه

 - برنامه ريزی، نظارت و هدايت اطاق های فکر

             - پيشنهاد تعيين سرپرستان اطاق های فکر مختلف به هماهنگ کنندهء امور شبکه و اخذ موافقت او.

- گردآوری شايسته سالارانهء اعضاء شبکه در ساختارهای مختلف اين واحد

- دعوت از صاحب نظران بيرون از شبکه برای نظرخواهی و مشاوره

- تهيهء گزارش فعاليت های واحد برای شورای هماهنگی

- ارائهء نتايج مذاکرات اطاق های فکر به شورا جهت تصميم گيری نهائی

- تهيهء پيشنهاداتی که برای تسهيل کار واحد ضروری باشند

- پاسخگوئی به هماهنگ کننده امور شبکهء و شورای هماهنگی آن.

 

وظايف هر يک از ساختارهای واحد اطاق های فکر به شرح زير است:

 

الف: اطاق مباحث تئوريک

     - بررسی اهداف شبکه و روشن کردن مبانی نظری و نقد کارکردی آنها

     - بحث در مورد استراتژی و تاکتيک های ناظر بر چگونگی تحقق اهداف شبکه

     - يافتن راه های گستراندن پيام شبکه در بين ايرانيان داخل و خارج کشور

     - بررسی سياست ها و تاکتيک های رقبای سياسی شبکه

     - بحث دربارهء موضوعات جديدی که می توانند شبکه را در امر مداخله در آنها ياری کنند.

 

ب: اطاق برنامه ريزی

                 - کوشش در راستای تهیه برنامه هائی برای آیندهء مملکت و آمادگی برای مقابله با تغییرات ناگهانی در ایران

     - بحث در مورد تهيهء برنامه های کوتاه، ميان و بلند مدت عملياتی برای شبکه

                - يافتن راه های مختلف درگير کردن هرچه بيشتر اعضاء و انجمن های شبکه در راستای تحقق اهداف شبکه

                 - پيشنهاد برنامه های تهيه و مدون شده در اين اطاق به شورای هماهنگی

                - کمک به واحد اجرائی شبکه در مورد اجرا کردن برنامه های تهيه شده پس از تصويب آنها در  شورا

 

پ: اطاق اعلاميه ها

     - تشخيص مواردی که لازم است شبکه در مورد آنها موضع گيری علنی نمايد

     - به بحث گذاشتن پيشنهادات شورا برای تهيهء اعلاميه ها

     - تهيه متن اعلاميه های مختلف شورا

      - ارائه متون تهيه شده جهت اخذ موافقت شورا

      - همکاری با واحد امور اجرائی در نشر و پخش اعلاميه ها

 

ت: اطاق حقوق بشر

      - بررسی مبانی اصولی اهداف شبکه از ديدگاه حقوق بشر

      - بررسی چگونگی ملتزم کردن يک حکومت سکولار به اصول حقوق بشر

      - تشخيص و تفکيک نتايج عمل حکومت اسلامی در راستای عدول از مبانی حقوق بشری

                  - بررسی انواع تبعيض آفريده شده بوسيلهء حکومت اسلامی بخاطر عدول آن از اين مبانی

      - همکاری با کليهء سازمان های حقوق بشری

       - برنامه ريزی اقدامات مختلف در جهت افشای اعمال حقوق بشری حکومت اسلامی

 

ث: اطاق شناخت منابع مالی

       - بررسی ضوابط اخلاقی و تعهدات ملی در امر تهيه منابع مالی برای فعاليت های شبکه

       - تشخيص منابع صالح مالی برای تأمين نيازهای مالی مربوط به عمليات شبکه

       - بررسی موردی پيشنهاداتی که از داخل و خارج شبکه در اين مورد مطرح می شود

                   - تهيهء توصيه های عام و خاص برای تأمين نيازهای مالی برای اجرای برنامه های شبکه و انجمن های آن

       - يافتن راه هائی برای شفاف نگاهداشتن هرگونه امر مالی و توصيهء آنها به شورا.

 

اين آئين نامهء داخلی در تاريخ های يکشنبه 3 و 10 ماه جولای 2011 به تصويب شورای هماهنگی شبکه رسيد.

 

انتخابات داخلی شورا و واحدهای زير نظر آن

            در تاريخ يکشنبه 5 تير (19 جون 2011)، انتخابات داخلی شورای هماهنگی انجام شد و اشخاص زير برای سمت های مشروحه انتخاب شدند:

                       - دکتر رضا حسين بر: رئيس شورای هماهنگی

                       - آقای آرمان نجم: معاون شورای هماهنگی

                       - دکتر فرخ زندی: سخنگوی شورای هماهنگی

                       - دکتر اسماعيل نوری علا: هماهنگ کنندهء امور شبکه

            سپس هماهنگ کنندهء امور شبکه آقای مهندس مهدی حاذق اعظم (رئيس انجمن ساکرامنو) را بعنوان مسئوول امور اجرائی شبکه و آقای دکتر آرام حسامی (رئيس انجمن واشنگتن دی.سی) را بعنوان مسئوول اطاق های فکر شبکه به شورا پيشنهاد کرد که مورد تصويب اعضاء شورا قرار گرفت.