ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

آئين نامهء موقت ايجاد انجمن سکولارهای سبز ايران در شهرهای مختلف دنيا

 

1.  انجمن های سکولارهای سبز ايران، و شبکهء برآمده از ارتباط آنها با هم، بر اساس باورهای مندرج در بيانيهء پشتيبانان سکولار جنبش سبز بوجود می آيند.

 

2. از آنجا که جنبش سبز، در ظاهر و تجليات اوليهء خود، با شعارها و چهره های مذهبی ِ برآمده از «حکومتی اسلامی» (و در نتيجه ضد سکولار) آغاز شده، هدف اصلی انجمن، در پی اثبات گوهر سکولار، انسان مدار و حق طلب اين جنبش، فراهم آوردن وسائل لازم برای عرضه، تبليغ و تقويت بخش سکولار جنبش سبز است. انجمن ها می کوشند تا فکر ضروری بودن يک «حکومت سکولار مبتنی بر حقوق بشر» را بعنوان «گفتمان» اصلی جنبش سبز جا بياندازند و جلوه های مذهبی ـ سياسی اين جنبش را (اگر در دراز مدت چيزی از آن باقی بماند) در اندازه های واقعی خود به مردم جهان عرضه داشته و نشان دهند که اکثريت مبارزان جنبش سبز در پی اصلاح و تطويل عمر حکومت اسلامی نيستند و می خواهند که ايران يکسره به قافلهء جهان متمدن، انسان مدار و خردمحور بپيوندد.

 

3. سکولاريسم، مبتنی بر حقوق بشر، بر اساس باور به وجود و وجوب رنگارنگی در جامعه عمل می کند و، در نتيجه، هر کس با هر عقيده، اگر به دو اصل «ضرورت انحلال حکومت اسلامی» و «ضرورت برقراری حکومت سکولاری مبتنی بر حقوق بشر» اعتقاد دارد می تواند به عضويت انجمن در آمده و در فعاليت های آن شرکت داشته باشد.

 

4. بمنظور ايجاد «شبکه جهانی سکولارهای سبز ايران»، که متشکل از  بهم پيوستن «انجمن های محلی سکولارهای سبز ايران» در شهر های مختلف است، پيش بينی می شود که هر انجمن نمايندهء منحصر بفرد سکولارهای سبز يک شهر است و دو انجمن مشابه از يک شهر نمی توانند در آن واحد به عضويت شبکهء سکولارهای سبز پذيرفته شوند. در صورت وصول چند تقاضا از يک شهر، گردانندگان شبکه در پذيرش يکی از آنها مختارند.

 

5. هر انجمن می تواند حداقل با دو عضو شروع بکار کند.

 

6.  تا تصويب اسناد قطعی شبکه، مؤسس هر انجمن رئيس آن محسوب شده و عضو شورای موقت هماهنگی شبکه خواهد بود.

 

7.  انجمن دارای تشکيلات اداری داخلی است. اعضاء انجمن از ميان خود يک نفر را بعنوان خزانه دار انجمن برای مدت يک سال انتخاب می کنند، ديگر سمت ها بستگی به تصميم انجمن دارد. تجديد انتخاب افراد برای سمت ها انجمن ممنوعيتی و يا محدوديت زمانی خاصی ندارد. رئيس هر جلسه برای آن جلسه و در ابتدای جلسه تعيين می شود.

 

8.  انجمن ها می توانند، در صورت احساس ضرورت، در دواير مربوطهء دولت محل اقامت اعضاء به ثبت قانونی برسند.

 

9. شورای هماهنگی شبکه می تواند در مواردی که تشخيص می دهد دست به بازسازی يک انجمن زده و از طريق دريافت تقاضای عضويت از اعضاء آن انجمن و انجام انتخابات مجدد برای مناصب داخلی انجمن آن را بازسازی نمايد.

 

10. عضويت در شبکه برای انجمن ها حقوق زير را بهمراه می آورد:

          الف: اتصال به سکولارهای سبز شهرهای ديگر عالم

          ب: استفاده از ارتباطات شبکه با وسائل ارتباط جمعی گوناگون

          پ: حضور و شراکت در برنامه های مختلف شبکه در رسانه های گروهی

          ت: ايجاد پيوند ارگانيکی که می تواند بصورتی دو سويه فکرها و ارتباطات را مابين انجمن ها به اشتراک گذاشته و هر انجمن را در فعاليت های مشخص آن انجمن، اما بصورتی هماهنگ با ديگر انجمن ها، ياری رساند.

          ث: فراهم آوردن امکانات گوناگون برای انجمن ها در راستای دعوت از سخنرانان، و اجرای برنامه های هنری و ادبی

ج: داشتن صفحات اختصاصی در سايت اينترنتی شبکه و مطرح ساختن نظرات و برنامه های انجمن در يک رسانهء گروهی ـ شبکه ای که مورد مراجعهء انجمن های ديگر نيز هست.

 

11. هر عضو يک انجمن در برابر انجمن و شبکه دارای حداقل وظايف زير است:

الف: شرکت در جلسات مرتب انجمن (غيبت بدون مجوز و تا پنج بار يک عضو در اين جلسات موجب تعليق عضويت او به شرحی که خواهد آمد می شود).

          ب: مطرح ساختن اخباری که به فعاليت های شبکه و انجمن ها مربوط می شود

          پ: شرکت در فعاليت های گروهی انجمن و شبکه

          ت: کوشش در افزايش تعداد اعضاء انجمن از طريق کار توضيحی و اقناعی

          ث: عمل کردن بعنوان منشی جلسه، در صورت انتخاب شدن از جانب اعضاء حاضر در هر جلسه، و تهيهء گزارش تفصيلی از مذاکرات جلسه و ارائهء آن به نمايندهء انجمن در شبکه. هر عضو بايد حداقل يکبار در سال وظيفهء منشی گری جلسات را بر عهده گرفته باشد.

 

12. هر انجمن می تواند با رأی دو سوم از اعضاء خود عضويت کسی را، با ذکر کتبی دليل، معلق سازد و در صورت تمايل عضو معلق دلايل اين تعليق را در رسانه ها ذکر کند. سپس، حداکثر تا دو ماه از صدور حکم تعليق، از عضو معلق خواسته می شود که در جلسهء انجمن حضور يافته و از کردار و گقتار خويش دفاع نمايد. پس از انجام مدافعات، رأی گيری بعمل آمده و عضويت شخص یا رای اکثريت اعضاء ابقا يا لغو می شود.