ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

 

 

بیانیهء اعلام موجودیت و دعوت عام برای پيوستن به

شبکه جهانی سکولارهای سبز، برای آزادی و دمکراسی در ایران

ما، به نمايندگی از جانب گروهی از ايرانيان معتقد به سکولاريسم و نگران وضع وطن مان، ايران، که بر پايهء چند عقيدهء زير گرد هم آمده و « شبکه جهانی سکولارهای سبز، برای آزادی و دمکراسی در ایران» را بوجود آورده اند، و بعنوان اعضاء شورای موقت هماهنگی اين شبکه، بدينوسيله موجوديت تشکيلات خود را اعلام می داريم:

1. ما معتقديم که برپایی نظام های مبتنی بر هر گونه مذهب، دین و ایدئولوژی ناقض حقوق اساسی بخش بزرگی از شهروندان جامعه و منشاء تبعیضات گوناگون و آشکار است، و از آنجا که همهء مطالعات نظری و نيز تجربه های عملی نشان داده اند که چنين حکومتی غير قابل استحاله و اصلاح است، ضروری است که همگان در راستای انحلال آن بکوشند.

2. ما معتقديم که اکثريت مردمی که طی يک سالهء اخير در ايران، با نام شناخته شدهء «جنبش سبز»، در ابتدا به بهانهء انتخابات و سپس بصورتی علنی در مخالفت با حکومت مذهبی مسلط بر ايران، به خيابان آمده و مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته و بهترين فرزندانشان بدست مأموران دولتی کشته شده اند، پس از سی سال تجربه حکومت مذهبی، هم در شکل بنيادگرائی و هم در نوع اصلاح طلبی اش، به اين نتيجه رسيده اند که ديگر وقت آن رسيده که حکومتی غير ايدئولوژيک ـ غير مذهبی داشته باشند. از اين رو ما جنبش سبز ملت ايران را جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک، در همهء اشکال ممکن آن، می دانيم.

3. ما معتقديم که تنها شکل يک حکومت غير ايدئولوژيک ـ غير مذهبی، که حاصل جدا کردن نهادهای مذهبی و ايدئولوژيک از مذهب است، ماهيتی سکولار دارد ـ بعنوان بهترین، شایسته‌ترین و فراخ‌ترین بستر برای برپایی نظامی مبتنی بر اعلاميه حقوق بشر و دمکراسی، و تامین همه گونه آزادی و حقوق اساسی برای همه‌ی شهروندان ایرانی که پایبند و مکلف به اجرای قانون و احترام به آزادی دیگر شهروندان هستند.

ما، در راستای تبديل باورهای سه گانهء فوق به نيروئی سياسی که می تواند مبلغ ضرورت انحلال حکومت مذهبی در ايران و ايجاد آلترناتيوی سکولار برای آن باشد، از همه‌ی ایرانیان برون ‌مرز و درون ‌مرز که حداقل 18 سال تمام داشته و، با حفظ هرگونه عقيده و برنامهء سياسی در جهت شکل حکومت و اهداف حزبی برای اداره کشور، به باورهای فوق التزام داشته باشند دعوت می کنيم تا به «شبکه جهانی سکولارهای سبز - برای آزادی و دمکراسی در ایران» پيوسته و از اين طريق مأمنی برای ايجاد همبستگی و همکاری در بين همهء ايرانيان هواخواه دموکراسی و حفظ يکپارچگی کشور بوجود آورند.

خسرو بيات ـ رضا حسين بر ـ  اسفنديار منفرد زاده ـ  آرمان نجم ـ اسماعيل نوری علا

27 ارديبهشت 1388